Let op: dit is een bèta omgeving bedoeld voor demonstratie doeleinden

Wat kun je doen op de Dexes datamarktplaats?

Veel data wordt niet gedeeld. Bijvoorbeeld omdat de data commercieel of privacy gevoelig is. Op Dexes kun je deze dat veilig delen met anderen. Dexes maakt data delen makkelijker!

Kies hoe je wilt beginnen met delen van data:

  • open je eigen DexPod datakluisje
  • vraag een eigen dataspace aan
  • vraag meer informatie aan over delen van data

Statistics

What can you find on dexes.eu?

Recente inhoud

Dataset | 2022-05-02

Slachtofferschap criminaliteit; jongeren van 15 tot 25 jaar

De gegevens in deze tabel zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor (VM). Dit is tot en met 2017 een jaarlijks (vanaf 2019 een 2-jaarlijks) terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau. In deze tabel staat het slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit van jongeren van 15 tot 25 jaar centraal. Het gaat om traditionele delicten zoals geweld, vermogensdelicten en vandalisme, en ook om computercriminaliteit ofwel cybercrime. De gegevens worden weergegeven voor de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en voor het totaal. Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 tot 25 jaar. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar. Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd. Gegevens beschikbaar vanaf: 2012 Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief. Wijzigingen per 17 juli 2020: De cijfers over 2019 zijn toegevoegd. Er komen vanaf 2018 geen cijfers beschikbaar over de even jaren. Wijzigingen per 8 maart 2019: De cijfers van de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en seksuele voorkeur over de verslagperiode 2014 waren onjuist. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers verschijnen in het 2e kwartaal van 2021.

Dataset | 2022-05-02

Stichtse Vecht Gebouwen met bijeenkomstfunctie

Lijst van gebouwen met bijeenkomstfunctie binnen Stichtse Vecht inclusief adres en locatie coördinaten. Een kaart hiervan is beschikbaar via download – HTML. Uitgebreide omschrijving: ------------------------------------------------------------------------------- De informatie die hier wordt aangeboden is een lijst van gebouwen met gebruiksdoel “bijeenkomst” aangevuld met adres, buurt, wijk en geografische locatie. Deze gegevens komen uit de Basis Registratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daar gebouwen in de tijd kunnen wijzigen (nieuwbouw, sloop, verbouwing, adreswijziging en gebruiksdoel) worden de gegevens op dit dataplatform wekelijks automatisch geactualiseerd. De gemeente Stichtse Vecht is bronhouder van deze informatie. Onjuistheden kunnen via de website van het kadaster worden doorgegeven. Deze worden, na onderzoek, door de BAG beheerder in de BAG gewijzigd. Dit Dataplatform is alleen een doorgeefluik. Terminologie: De BAG gebruikt de termen gebouwen, verblijfobjecten en gebruiksdoelen. Binnen een gebouw kunnen zich één of meer verblijfsobjecten huisvesten en een adres is 1:1 gekoppeld aan een verblijfsobject. Ook het gebruiksdoel is aan een verblijfsobject gekoppeld. Soms heeft een verblijfsobject zelfs meerdere gebruiksdoelen. Voorbeeld: Een flatgebouw kan één gebouw zijn maar kan tientallen verblijfsobjecten huisvesten. Grotendeels zullen deze gebruikersdoel wonen hebben maar er kunnen ook verblijfsobjecten met winkelfunctie bij zitten of zelfs verblijfsobjecten met woon en winkel functie. Bron : BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) Beperkingen : Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden. Coördinatenstelsel : WGS84 / RD

Dataset | 2022-05-02

Gebieden in Nederland 2020

In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2020 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend. Voor de indeling naar toeristengebieden zijn hierop uitzonderingen van toepassing. Klik in de tabel op de betreffende kolomkop ('Toeristengebieden') om detailinformatie te krijgen. De tabel is opgebouwd uit: - Codes en namen van gemeenten. - Lokaliseringen van gemeenten. Hierbij wordt aangegeven tot welke bovengemeentelijke gebieden een gemeente behoort. - Grootte en stedelijkheid van gemeenten. - Statistische gegevens. Hieronder vallen het inwonertal en de omgevingsadressendichtheid. Op deze gegevens zijn de grootte en stedelijkheid van gemeenten gebaseerd. Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht. Gegevens beschikbaar over 2020 Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief. Wijzigingen per 18 december 2020: De nieuwe regionale indeling 'SubRES-Regio' is toegevoegd. Dit betreft een onderverdeling van een aantal Regionale Energiestrategie regio's. Tevens zijn enkele namen van de Regionale Energiestrategie regio's aangepast. Deze zullen ook worden aangepast in de tabel 'Gebieden in Nederland' voor de jaren 2018 en 2019. Wijzigingen per 2 oktober 2020: Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland. Tevens is de naam van de Regionale Energie Strategieregio “Hoekse Waard” aangepast naar de officiële naam “Hoeksche Waard”. Wijzigingen per 24 augustus 2020: De cijfers van de regionale eenheden van de politie zijn toegevoegd. Tevens is de volledige naam van de Veilig Thuis regio’s toegevoegd. Bij de toedeling van gemeenten aan Arbeidsmarktregio’s is voor Vijfheerenlanden opgenomen dat deze niet in te delen is (‘Niet in te delen’, code AM99). Deze gemeente heeft nog geen keuze kunnen maken over bij welke Arbeidsmarktregio ze zich aansluit. Wanneer komen er nieuwe cijfers? Elk jaar wordt uiterlijk in januari een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld. Enkele gegevens zijn dan echter nog niet beschikbaar, die in maart alsnog worden toegevoegd. In de zomer van het jaar worden de gegevens definitief vastgesteld. Zie paragraaf 3 voor een link naar de andere jaartabellen.