Warning: this is a beta environment for demonstration purposes

15.892 results

 • De gegevens in deze tabel zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor (VM). Dit is tot en met 2017 een jaarlijks (vanaf 2019 een 2-jaarlijks) terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht bestee…

  Authority: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Updated: 2022-05-02
  Theme: Public order and safety
 • Het bestand geeft de meetlocaties van het landelijk meetnet luchtkwaliteit in Gelderland weer. Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) zorgt voor de continue monitoring van de milieukwaliteit in het luchtcompartiment. De metingen dienen ter toetsi…

  Authority: Gelderland
  Updated: 2022-05-02
  Theme: Nature and environment, Health risks
 • Deze tabel beschrijft de deelnemers (studenten) aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over de leerweg, studierichting en regio. Van deze deelnemers wordt aangegeven of de opleiding waar ze studeren tot Zorg en Welzijn…

  Authority: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Updated: 2022-05-02
  Theme: Education and science
 • In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden worden de gegevens van verkeersborden in Nederland digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld. Daarbij gaat het onder andere om de afbeelding op het bord, de aandu…

  Authority: Nationale Databank Wegverkeersgegevens
  Updated: 2022-05-02
  Theme: Traffic
 • Lijst van gebouwen met bijeenkomstfunctie binnen Stichtse Vecht inclusief adres en locatie coördinaten. Een kaart hiervan is beschikbaar via download – HTML. Uitgebreide omschrijving: ---------------------------------------------------------------…

  Authority: Stichtse Vecht
  Updated: 2022-05-02
  Theme: Space and infrastructure
 • De kaartlaag met de aardkundige monumenten is vastgesteld door Provinciale Staten op 14 december 2015 als onderdeel van de Provinciale Milieu Verordening (PMV), tranche 9 (Kenmerk 682598). De provincie Noord-Holland heeft een deel van haar provincie …

  Authority: Noord-Holland
  Updated: 2022-05-02
  Theme: Nature and environment
 • Deze tabel bevat cijfers over: Het aantal levendgeborenen Het aantal overledenen De immigratie, emigratie en het migratiesaldo Gegevens beschikbaar vanaf: 2010 - 2060. Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognos…

  Authority: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Updated: 2022-05-02
  Theme: Dutch citizenship
 • In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2020 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze…

  Authority: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Updated: 2022-05-02
  Theme: Spatial planning
 • Dit bestand bevat het tracé van de aanlanding van de Cobrakabel, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De Nederlandse en Deense beheerders van het hoogspanningsnet leggen een onderzeese hoogspanningsverbinding aan, genaamd de COBR…

  Authority: Provincie Groningen
  Updated: 2022-05-02
  Theme: Spatial planning, Industry
 • Prijsindexcijfers, jaarcijfers, jaarmutaties enwegingsfactoren naar deelmarkten, gerealiseerde uurtarieven jaarlijks. 2000 - 2005. Gewijzigd op 30 januari 2006. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

  Authority: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Updated: 2022-05-02
  Theme: Economy